Средна норма на възвръщаемост

Средната норма на възвръщаемост е средният годишен размер на паричния поток, генериран през живота на инвестицията. Този процент се изчислява чрез обобщаване на всички очаквани парични потоци и разделяне на броя години, през които се очаква да продължи инвестицията. Например инвестицията в недвижими имоти се очаква да генерира възвръщаемост от 22 000 долара през първата година, 32 000 долара през втората година и 36 000 долара през третата година. Средната стойност на тази сума е 30 000 долара. Първоначалната инвестиция беше $ 300 000, така че средната норма на възвръщаемост е 10% (изчислена като средната възвръщаемост от $ 30 000, разделена на инвестицията от $ 300 000).

Ключовият недостатък при това изчисление е, че то не отчита времевата стойност на парите. Паричните потоци в по-късни периоди са на стойност по-малко от паричните потоци в по-новите периоди.