Когато собствеността върху инвентара се извършва при условия на FOB

Терминът FOB е съкращение от free on board. Ако стоките са изпратени по местоназначение FOB, транспортните разходи се заплащат от продавача и заглавието не преминава, докато превозвачът не достави стоките на купувача.

Тези стоки са част от инвентара на продавача по време на транзит. Ако стоките се изпращат в точката за доставка FOB, транспортните разходи се заплащат от купувача и правото на собственост преминава, когато превозвачът влезе във владение на стоките. Тези стоки са част от инвентара на купувача по време на транзит. Термините FOB местоназначение и FOB точка за доставка често посочват конкретно местоположение, на което се прехвърля заглавието на стоките, като FOB Денвър. Това означава, че продавачът запазва правото си на собственост и риск от загуба, докато стоките бъдат доставени на общ превозвач в Денвър, който ще действа като агент на купувача. Обосновката за тези определения произтича от законодателството на агенциите, тъй като прехвърлянето на правото на собственост се обуславя от това дали превозвачът, който притежава физическото притежание на стоките, действа като агент на продавача или купувача.