Дисперсия в цената

Разликата в цената е действителната себестойност на закупения артикул, намалена с неговата стандартна цена, умножена по количеството действително закупени единици. Формулата за отклонение на цената е:

(Действително направени разходи - стандартни разходи) x Действително количество закупени единици

= Отклонение в цената

Ако действително направените разходи са по-ниски от стандартните, това се счита за благоприятна ценова разлика. Ако действително направените разходи са по-високи от стандартните, това се счита за неблагоприятна ценова разлика. Постигането на благоприятна ценова разлика може да бъде постигнато само чрез закупуване на стоки в големи количества, което може да изложи бизнеса на риск никога да не използва част от неговия инвентар. И обратно, отделът за покупки може да се ангажира да разполага с много малко запаси и така купува материали в много малки количества, което обикновено води до неблагоприятни ценови разлики. По този начин оперативният план на бизнеса има тенденция да стимулира видовете ценови отклонения, които възниква.

Концепцията за вариация на цената може да се приложи към всякакъв вид разходи. Например има отклонение в нивото на труд за разходите за труд, отклонение в цената на покупката за материали, променливото отклонение на режийните разходи за променливи режийни разходи и отклонението на фиксираните режийни разходи за фиксирани режийни разходи.