Доставките текущ актив ли са?

Доставките обикновено се начисляват на разходи, когато са придобити. Това е така, защото цената им е толкова ниска, че не си струва да се полагат усилия за проследяването им като актив за продължителен период от време. Ако се вземе решение за проследяване на доставките като актив, те обикновено се класифицират като текущ актив. За да бъде класифициран като текущ актив, трябва да има разумни очаквания, че доставките ще бъдат използвани през следващите 12 месеца. Ако не, тогава доставките вместо това се класифицират като дългосрочни активи. Когато доставките са класифицирани като активи, те обикновено се включват в отделна сметка за запаси от запаси, която след това се счита за част от групата от сметки за запаси. Ако е така, тогава доставките се появяват в реда „инвентар“ в баланса.