Печалба от продажба на активи

Печалба от продажба на активи възниква, когато активът се продава за повече от балансовата му стойност. Балансовата стойност е покупната цена на актива, минус всички последващи такси за амортизация и обезценка. Печалбата се класифицира като неоперативна позиция в отчета за доходите на продаващото предприятие.

Например, бизнес купува машина за 10 000 долара и впоследствие записва 3 000 долара амортизация, което води до балансова стойност от 7 000 долара. След това компанията продава машината за 7500 долара, което води до печалба от продажба на активи от 500 долара.