Изпратени стоки

Изпратените стоки са продукти, които не са собственост на страната, която ги притежава физически. Страната, държаща стоките (получателят), обикновено е упълномощена от собственика на стоките (изпращача) да продава стоките. След като бъде продаден, получателят запазва комисионна и препраща всички останали постъпления от продажбата на изпращача. Това споразумение обикновено се използва от производители, които нямат пряк достъп до каналите за дистрибуция и които предпочитат да запазят собствеността върху своите стоки, за да избегнат загуби от лоши дългове. Търговците на дребно също могат да предпочетат този подход, когато нямат достатъчно оборотни средства за закупуване на стоки от производители.