Натрупана амортизация - оборудване

Натрупана амортизация - оборудването е съвкупната сума на амортизация, която е начислена върху актива на оборудването. Сметката има естествено кредитно салдо. Салдото по тази сметка се сдвоява със сметката за дълготрайни активи, за да се получи нетната балансова стойност на цялото оборудване. Когато оборудването се продава, свързаната сума на натрупаната амортизация се премахва от сметката на натрупаната амортизация - оборудване.