Ангажиране на атестация

Ангажимент за атестиране е споразумение с клиент, при което независима трета страна разследва и докладва по темата, създадена от клиент. Примери за ангажименти за атестиране са:

  • Отчитане на финансови прогнози, направени от клиент

  • Отчитане на проформа финансова информация, формулирана от клиент

  • Отчитане на това колко добре функционират вътрешните контроли в процеса на клиента

Полученият отчет дава на потребителите по-високо ниво на доверие по отношение на предмета на ангажимента.