Считат ли се дивидентите за разход?

Дивидентите не се считат за разход. Поради тази причина дивидентите никога не се появяват в отчета за приходите на емитиращото предприятие като разход. Вместо това дивидентите се считат за разпределение на собствения капитал на даден бизнес. Като такива, дивидентите се изваждат от раздела за собствения капитал на баланса и също се изваждат от касовата позиция в баланса, което води до цялостен спад в размера на баланса. Ако дивидентите са декларирани, но все още не са издадени, те се посочват като текущ пасив в баланса. Дивидентите, изплатени през отчетния период, също са изброени в раздела за финансиране на отчета за паричните потоци като паричен поток.

Ако вместо парични средства се издава дивидент на акции, това представлява преразпределение на средствата между сметките за допълнителен внесен капитал и неразпределена печалба. Това е просто разместване на сумите в раздела за собствения капитал на баланса. По този начин дивидентите от акции също не се считат за разход.