Отчитане на пенсии

Отчитането на пенсиите може да бъде доста сложно, особено по отношение на плановете с дефинирани доходи. При този тип план работодателят предоставя предварително определено периодично плащане на служителите след пенсионирането им. Размерът на това бъдещо плащане зависи от редица бъдещи събития, като например прогнози за продължителността на живота на служителите, колко дълго настоящите служители ще продължат да работят за компанията и нивото на заплащане на служителите непосредствено преди пенсионирането им. По същество счетоводното отчитане на планове с дефинирани доходи се върти около оценката на бъдещите плащания, които трябва да бъдат извършени, и признаването на свързаните с тях разходи в периодите, в които служителите предоставят услугите, които ги квалифицират да получават плащания в бъдеще при условията на план.

Съществуват редица разходи, свързани с плановете с дефинирани доходи, които в началото могат да изглеждат загадъчни. Ето обобщение на съответните разходи, които са суми до нетните периодични разходи за пенсия, които се признават във всеки отчетен период: