Пробен баланс след затваряне

Пробното салдо след приключване е списък на всички счетоводни сметки, съдържащи ненулеви салда в края на отчетния период. Пробното салдо след затваряне се използва, за да се провери, че общата сума на всички дебитни салда се равнява на сумата на всички салда по кредити, която трябва да бъде нула. Пробното салдо след приключване не съдържа приходи, разходи, печалби, загуби или обобщени салда по сметки, тъй като тези временни сметки вече са затворени и салдата им са преместени в сметката за неразпределена печалба като част от процеса на приключване.

След като счетоводителят се увери, че общият брой на всички дебити и кредити в отчета са еднакви, следващата стъпка е да зададете флаг, който да предотврати записването на допълнителни транзакции през стария счетоводен период, и да започне записването на счетоводните транзакции за следващия отчетен период. Това е една от последните стъпки в процеса на затваряне в края на периода.

Ако някакви приходи, разходи, печалби, загуби или обобщени салда по сметки се появят в пробното салдо след процеса на приключване, това е така, защото те са свързани със следващия счетоводен период.

Пробното салдо след приключване съдържа колони за номера на сметката, описанието на сметката, дебитното салдо и кредитното салдо. Вероятно в заглавката няма да съдържа „Баланс на пробния период след затваряне“, тъй като малко счетоводни компютърни системи използват това обозначение. Вместо това ще използва стандартната заглавка на отчета „Пробен баланс“.

Счетоводният софтуер изисква балансите на всички записи в дневника, преди да им позволи да бъдат осчетоводени в главната книга, така че по същество е невъзможно да има небалансиран пробен баланс. По този начин салдото след пробното приключване е полезно само ако счетоводителят ръчно подготвя счетоводна информация. Поради тази причина повечето процедури за затваряне на книгите не включват стъпка за отпечатване и преглед на пробния баланс след затварянето.

Пример за пробен баланс след приключване

Имайте предвид, че няма временни сметки, изброени в следния пробен период след приключване:

Фирма ABC

Пробен баланс

30 юни, 20ХХ