Доверителен фонд

Доверителен фонд се използва в държавното счетоводство за отчитане на активи, държани на доверие за други. Когато финансовите отчети се изготвят за фидуциарни фондове, те се представят, като се използва фокусът на измерване на икономическите ресурси и начисляващата база. Необходимите финансови отчети за доверителен фонд са както следва:

  • Отчет за фидуциарна нетна позиция

  • Отчет за промените във фидуциарната нетна позиция

Класификацията на доверителните фондове включва следните фондове:

  • Агенционни средства . Използва се за отчитане на ресурси, държани като лишаване от свобода, където средствата се получават, временно се инвестират и превеждат на други страни.

  • Инвестиционни доверителни фондове . Използва се за отчитане на външната част на инвестиционен пул, която се отчита от спонсориращото правителство.

  • Пенсионните и доходи на наети лица доверителни фондове . Използва се за отчитане на активи, държани на доверие за пенсионни планове, други планове за обезщетения след напускане и планове за доходи на служители.

  • Доверителни фондове с частна цел . Използва се за докладване на договорености за доверие, при които бенефициенти са физическите лица, частните организации и други правителства.