Появява ли се разход в баланса?

Когато се записва разход, той най-очевидно се появява в ред в отчета за приходите и разходите. Отчетът за доходите показва финансовите резултати на даден бизнес за определен период от време. Разходът се появява по-косвено в счетоводния баланс, където позицията на неразпределената печалба в раздела за собствения капитал на баланса винаги ще намалява със същата сума като разхода.

Освен това или активната страна на баланса ще намалее, или страната на пасивите ще се увеличи с размера на разхода, като по този начин балансът се поддържа в баланс. Ето примери за това къде могат да настъпят промените:

  • Активи . Паричните средства намаляват, ако сте платили разходната позиция в брой, или материалните запаси намаляват, ако сте отписали някои материални запаси.

  • Сметки срещу активи . Натрупаната амортизационна сметка се увеличава, ако сте създали такса за амортизация.

  • Задължения . Начислените разходи се увеличават, ако сте създали начисляване на разходи или увеличението на задълженията, ако сте записали фактура на доставчик, която все още не е платена.

Накратко, разходите се появяват директно в отчета за доходите и косвено в баланса. Полезно е винаги да четете както отчета за приходите, така и баланса на дадено дружество, така че да може да се види пълният ефект на разхода.