Как да се отчитат подобренията на земята

Подобренията на земята са подобрения на парцел, за да се направи земята по-използваема. Ако тези подобрения имат полезен живот, те трябва да бъдат амортизирани. Ако няма начин да се изчисли полезен живот, тогава не амортизирайте разходите за подобренията. Ако земята се подготвя по предназначение, включете тези разходи в себестойността на поземления актив. Те не се амортизират. Примери за такива разходи са:

  • Събаряне на съществуваща сграда

  • Разчистване и изравняване на земята

Също така имайте предвид, че земята не се амортизира, тъй като няма полезен живот. Вместо това се смята, че има вечен живот. Единствената ситуация, при която амортизацията на земята е разрешена, е когато нейната стойност се изчерпва чрез премахване на природните ресурси.

Ако към земята се добавя функционалност и разходите имат полезен живот, запишете ги в отделна сметка за подобрения на земята. Примери за подобрения на земята са:

  • Дренажни и напоителни системи

  • Фехтовка

  • Озеленяване

  • Паркинги и пътеки

Специална позиция са текущите разходи за озеленяване. Това е разход за период, а не дълготраен актив и следователно трябва да бъде начислен на разходите, както е направено.