Вписване на поръчка

Въвеждането на поръчка е действията, необходими за записване на поръчка на клиента в система за обработка на поръчки на компанията. След като тази информация бъде въведена, тя обикновено се прекласифицира вътрешно като поръчка за продажба. След това информацията в поръчката за продажба се използва за планиране на всички дейности, необходими за изпълнение на поръчката на клиента, което може да включва доставка на материали, производство, складиране, бране, експедиране и фактуриране. Функцията за въвеждане на поръчки обикновено е отговорност на функцията за продажби и маркетинг.