Компенсиращ баланс

Компенсиращото салдо е минимално салдо по банкова сметка, което кредитополучателят се съгласява да поддържа с заемодател. Целта на този баланс е да намали разходите по заеми за заемодателя, тъй като заемодателят може да инвестира паричните средства, намиращи се в компенсиращата банкова сметка, и да запази част или всички приходи. Кредитополучателят може също да се възползва от получаването на малко по-нисък лихвен процент. Кредитополучателят обаче плаща и лихва върху нетно салдо по заема, което е по-малко от размера на заема, така че ефективният лихвен процент за цялата договореност е по-висок.

Например една корпорация има кредитна линия на стойност 5 милиона долара в банка. Договорът за заем гласи, че корпорацията ще поддържа компенсиращо салдо по сметка в банката от поне 250 000 долара. Когато двете страни на споразумението са нетирани, заемът всъщност е 4 750 000 долара.