Как се изготвя отчет за паричния поток

Отчет за паричните потоци съдържа информация за потоците от парични потоци към и извън компанията, както и начините на използване на паричните средства. Отчетът се състои от три раздела, в които са представени паричните потоци, настъпили през отчетния период, свързани със следното:

  • Парични потоци от оперативна дейност

  • Парични потоци от инвестиционни дейности

  • Парични потоци от финансови дейности

Отчетът за паричните потоци е част от финансовите отчети, от които другите два основни отчета са отчет за доходите и баланс. Отчетът за паричните потоци се разглежда внимателно от потребителите на финансови отчети, тъй като неговото подробно отчитане на паричните потоци може да даде представа за финансовото състояние на бизнеса.

Най-често използваният формат за отчет на паричните потоци се нарича косвен метод. Общото оформление на отчета за косвения метод на паричните потоци е показано по-долу, заедно с обяснение на източника на информацията в отчета. Източниците на информация, посочени в таблицата, могат да се използват за изготвяне на отчет за паричния поток.

Фирма ABC

Отчет за паричните потоци (непряк метод)

за годината, приключила на 12/31 / 20Х1