Счетоводни отчети

Счетоводните отчети са компилация от финансова информация, която се извлича от счетоводните регистри на даден бизнес. Това могат да бъдат кратки, направени по поръчка отчети, които са предназначени за конкретни цели, като подробен анализ на продажбите по региони или рентабилността на конкретна продуктова линия. По-често счетоводните отчети се считат за еквивалентни на финансовите отчети. Тези изявления включват следните отчети:

  • Отчет за доходите . Посочва продажбите, реализирани през даден период, намалени с разходите, за да се постигне печалба или загуба. Това е най-често използваният счетоводен отчет, тъй като се използва за преценка на резултатите от бизнеса.

  • Баланс . Показва крайните салда на активи, пасиви и собствен капитал към датата на баланса. Използва се за преценка на ликвидността и финансовите резерви на даден бизнес.

  • Отчет за паричните потоци . Показва източниците и използването на пари в брой, свързани с операции, финансиране и инвестиции. Може да бъде най-точният източник на информация относно способността за генериране на пари на дадено предприятие.

Редица оповестявания могат да придружават финансовите отчети под формата на бележки под линия. Това е по-вероятно да се случи, когато финансовите отчети са били одитирани.