Отказ от мнение

Отказ от становище е изявление, направено от одитор, че не се дава становище по отношение на финансовите отчети на клиент. Този отказ от отговорност може да бъде даден по няколко причини. Например одиторът може да не е имал право или да е могъл да изпълни всички планирани одиторски процедури. Или клиентът е ограничил обхвата на проверката до такава степен, че одиторът не е могъл да формира мнение. Ако клиентът позволи на одитора да завърши планираната работа или поправи основна нередност, тогава одиторът може да бъде в състояние да даде чисто мнение. Докато одиторът не издаде заместително становище, отказът от отговорност остава в сила.