Съотношение на оборотния капитал

Съотношението на оборотния капитал е мярка за ликвидност, разкриваща дали бизнесът може да плати задълженията си. Съотношението е относителното съотношение на текущите активи на предприятието към текущите му задължения и показва способността на предприятието да плаща текущите си задължения с текущите си активи. Коефициентът на оборотен капитал под 1,0 е силен индикатор, че в бъдеще ще има проблеми с ликвидността, докато съотношението в близост до 2,0 се счита за добра краткосрочна ликвидност.

За да изчислите коефициента на оборотния капитал, разделете всички текущи активи на всички текущи пасиви. Формулата е:

Текущи активи ÷ Текущи пасиви = съотношение на оборотния капитал

Пример за съотношение на оборотния капитал

Потенциален приобретател се интересува от текущото финансово състояние на търговската верига Beemer Designs, която продава допълнителни продукти за автомобили BMW. Тя получава следната информация за компанията през последните три години: