Начислена основа

Начисляването е метод за записване на счетоводни транзакции за приходи, когато са спечелени и разходи, когато са направени. Основата за начисляване изисква използването на квоти за възвръщаемост на продажбите, лоши дългове и остаряване на инвентара, които са предварително за действително възникващи такива елементи. Пример за осчетоводяване на база начисление е записването на приходи веднага щом съответната фактура бъде издадена на клиента.

Ключово предимство на начисляваната база е, че тя съпоставя приходите със свързаните с тях разходи, така че пълното въздействие на бизнес транзакцията може да се види в рамките на един отчетен период.

Одиторите ще заверяват финансовите отчети само ако са изготвени, като се използва начисляващата база.

Алтернативният метод за отчитане на счетоводните транзакции е паричната основа.