Настояща стойност на 1 таблица

Настоящата стойност от 1 таблица посочва дисконтовите проценти на настоящата стойност, които се използват за различни комбинации от лихвени проценти и периоди от време. След това дисконтовият процент, избран от тази таблица, се умножава по парична сума, която трябва да бъде получена на бъдеща дата, за да достигне сегашната си стойност. Лихвеният процент, избран в таблицата, може да се основава на текущата сума, която инвеститорът получава от други инвестиции, корпоративната цена на капитала или някаква друга мярка.

По този начин, ако очаквате да получите плащане от $ 10 000 в края на четири години и използвате дисконтов процент от 8%, тогава коефициентът ще бъде 0,7350 (както е отбелязано в таблицата по-долу в пресечната точка на колоната "8%" и реда "n" на "4. След това ще умножите коефициента 0,7350 по $ 10 000, за да достигнете до настояща стойност от $ 7 350.

Настоящата стойност от 1 таблица, която използва стандартен набор от лихвени проценти и периоди от време, се появява следващата.

Сегашна стойност на 1 таблица