Бюджетен контрол

Бюджетният контрол е система от процедури, използвани за гарантиране, че действителните приходи и разходи на организацията се придържат в тясно съответствие с нейния финансов план. Системата обикновено включва определяне на лични цели за мениджърите, които се основават на бюджета, заедно с набор от награди, които се задействат при постигане на целите. В допълнение, бюджетът спрямо действителните отчети се издава рутинно на всеки, който носи отговорност за дадена позиция във финансовите отчети; след това се очаква те да предприемат действия за коригиране на всички неблагоприятни отклонения. Освен това резултатите от бизнеса се наблюдават отблизо от бюджетна комисия, която предоставя обратна връзка на мениджърите, когато действителните резултати заплашват да паднат под очакванията.