Разликата между капиталовите разходи и разходите за приходи

Капиталовите разходи са за дълготрайни активи, които се очаква да бъдат производствени активи за дълъг период от време. Разходите за приходи са за разходи, които са свързани със специфични сделки с приходи или оперативни периоди, като например разходите за продадени стоки или разходите за ремонт и поддръжка. По този начин разликите между тези два вида разходи са както следва:

  • Време . Капиталовите разходи се начисляват върху разходите постепенно чрез амортизация и за дълъг период от време. Разходите за приходи се начисляват върху разходи през текущия период или малко след това.

  • Консумация . Предполага се, че капиталовите разходи се изразходват през полезния живот на свързания дълготраен актив. Предполага се, че разходите за приходи са изразходвани в рамките на много кратък период от време.

  • Размер . По-съмнителна разлика е, че капиталовите разходи обикновено включват по-големи парични суми, отколкото разходите за приходи. Това е така, защото даден разход се класифицира като капиталов разход само ако надвишава определена прагова стойност; в противен случай той автоматично се определя като приходен разход. Въпреки това, някои доста големи разходи все още могат да бъдат класифицирани като разходи за приходи, стига те да са пряко свързани с приходни транзакции или да са разходи за периода.