Външен одит

Външен одит е проверка, която се провежда от независим счетоводител. Този тип одит е най-често предназначен да доведе до сертифициране на финансовите отчети на предприятието. Това сертифициране се изисква от определени инвеститори и заемодатели, както и за всички публични предприятия.

Целите на външния одит са да определи:

  • Точността и пълнотата на счетоводните записи на клиента;

  • Дали счетоводните записи на клиента са изготвени в съответствие с приложимата счетоводна рамка; и

  • Дали финансовите отчети на клиента представят справедливо неговите резултати и финансово състояние.

Съществуват и други видове външни одити, които могат да бъдат насочени към конкретни въпроси, свързани със счетоводните регистри на клиента, като проверка, която търси съществуването на измама.