Бюджетна разлика

Бюджетното отклонение е разликата между предвидения в бюджета или базовия размер на разходите или приходите и действителната сума. Бюджетното отклонение е благоприятно, когато действителните приходи са по-високи от бюджета или когато действителните разходи са по-малки от бюджета. В редки случаи разликата в бюджета може да се отнася и до разликата между действителните и предвидените в бюджета активи и пасиви.

Разликата в бюджета често се причинява от лоши предположения или неправилно бюджетиране (като използване на политика за извеждане на необичайно лесна бюджетна цел), така че базовата линия, спрямо която се измерват действителните резултати, не е разумна.

Тези бюджетни отклонения, които са контролируеми, обикновено са разходи, въпреки че голяма част от разходите могат да бъдат поети разходи, които не могат да бъдат променени в краткосрочен план. Наистина контролируемите разходи са разходи по усмотрение, които могат да бъдат елиминирани без незабавно неблагоприятно въздействие върху печалбите.

Неконтролируемите бюджетни отклонения обикновено произхождат от пазара, когато клиентите не купуват продуктите на компанията в количествата или в ценовите точки, предвидени в бюджета. Резултатът са реални приходи, които могат да се различават значително от очакванията.

Някои отклонения в бюджета могат да бъдат елиминирани чрез простото обобщаване на позиции в бюджета. Например, ако има отрицателно отклонение в бюджета на електроенергията от 2000 щатски долара и положително отклонение в бюджета за телефонни разходи от 3000 щатски долара, двете редови позиции могат да бъдат комбинирани за целите на отчитането в редица за комунални услуги, която има нетна положителна дисперсия от 1000 щатски долара.

Като пример за вариация в бюджета, ABC Company е предвидила 400 000 долара за продажби и административни разходи, а реалните разходи са 420 000 долара. По този начин има неблагоприятна бюджетна разлика от 20 000 долара. Въпреки това, бюджетът, използван като базова линия за това изчисление, не включва планирано увеличение на наема от 25 000 щатски долара, така че недостатък в бюджета е причинил отклонението, а не някакви неправилни управленски действия.