Разходи за произведени стоки график

Графикът на себестойността на произведените стоки се използва за изчисляване на себестойността на всички артикули, произведени през отчетния период. След това сумата, получена от този график, се използва за изчисляване на себестойността на продадените стоки за отчетния период. Следните договорени покупки обикновено се намират в графика:

Начална инвентаризация на суровините

+ Разходи за закупени суровини

- Край на баланса на запасите от суровини

= Използвани суровини

+ Преки разходи за труд

+ Производствени разходи

= Общи производствени разходи

+/- Промяна в инвентара в процес на работа

= Разходи за произведени стоки

След това тази информация се използва за изчисляване на себестойността на продадените стоки със следното допълнително изчисление:

Начална инвентаризация на готовите стоки

+ Разходи за произведени стоки

- Приключване на инвентаризацията на готовите стоки

= Разходи за продадени стоки

След това себестойността на продадените стоки се появява в отчета за приходите и разходите на отчетното предприятие, където се изважда от продажбите, за да се определи брутният марж. Това изчисление може да бъде избегнато, когато даден бизнес използва стандартни разходи. Ако е така, стандартната цена на всяка продадена единица се обобщава, за да се получи цената на продадените стоки.