Ликвидни инвестиции

Ликвидна инвестиция е всяка инвестиция, която може лесно да бъде превърната в пари, без да има значително влияние върху нейната стойност. Примери за ликвидни инвестиции са пари в брой, фондове на паричния пазар и акции на публично държани компании, които активно търгуват на установена фондова борса. Общата сума на тези инвестиции може да бъде обобщена и сравнена с краткосрочните пасиви на дадена компания, за да се види дали има достатъчно ликвидни инвестиции за изплащане на пасивите, което е ключов показател за корпоративната ликвидност.

Инвестициите не се считат за ликвидни, когато отнема значително време, за да се преобразуват в пари или ако актът на продажбата им намали стойността им. Например недвижимите имоти могат да отнемат много време, за да се продадат, и затова не се класифицира като ликвидна инвестиция. Или акциите на дадена компания, които се търгуват на тънко, не могат да се продават на едро, без да предизвикат значително изменение на цената им надолу и поради това също не се считат за ликвидни.