Полугодишен конвент

Конвенцията за половин година се използва за изчисляване на амортизацията за данъчни цели и гласи, че се приема, че даден дълготраен актив е бил в експлоатация за половината от първата си година, независимо от действителната дата на покупка. Останалата половин година на амортизация се приспада от печалбата през последната година на амортизация.

Например, компания купува машина на 50 000 долара на 1 октомври. Машината има петгодишен полезен живот. Съгласно конвенцията за половин година амортизацията за машината е както следва:

Година 1 = 5000 долара

Година 2 = 10 000 долара

Година 3 = 10 000 долара

Година 4 = 10 000 долара

Година 5 = 10 000 долара

Година 6 = 5000 долара