Косвени разходи

Косвените разходи са разходи, използвани от множество дейности и поради това не могат да бъдат причислени към конкретни обекти на разходите. Примери за обекти на разходите са продукти, услуги, географски региони, канали за дистрибуция и клиенти. Вместо това са необходими непреки разходи за управлението на бизнеса като цяло. Полезно е да се идентифицират непреки разходи, така че те да могат да бъдат изключени от краткосрочните решения за ценообразуване, когато ръководството иска да определи цени точно над променливите разходи на продуктите. Косвените разходи не се различават съществено в рамките на определени производствени обеми или други показатели за дейности и затова се считат за фиксирани разходи. Примери за непреки разходи са:

  • Счетоводни и съдебни разноски

  • Административни заплати

  • Офис разходи

  • под наем

  • Разходи за сигурност

  • Разходи за телефон

  • Помощни програми

Подобни условия

Косвените разходи, направени в производствените операции, са известни като производствени режийни разходи, докато непреки разходи, направени в общата и административната област, са известни като административни режийни разходи.