Отчет за неразпределената печалба

Определение на отчета за неразпределената печалба

Отчетът за неразпределената печалба съчетава промените в сметката за неразпределена печалба през отчетния период. Отчетът започва с началното салдо в сметката за неразпределена печалба и след това добавя или изважда такива елементи като печалби и плащания на дивиденти, за да се получи крайното салдо на неразпределената печалба. Общата изчислителна структура на изявлението е:

Начало неразпределена печалба + нетен доход - дивиденти = Крайна неразпределена печалба

Отчетът за неразпределената печалба се представя най-често като отделен отчет, но може да бъде приложен и в края на друг финансов отчет.

Пример за отчета за неразпределената печалба

Следващият пример показва най-опростената версия на отчет за неразпределената печалба:

Арнолд строителна компания

Отчет за неразпределената печалба

за годината, приключила 12 / 31х2