Транспортни разходи

Товарът е транспортната цена, свързана с доставката на стоки от доставчик до неговите клиенти. Тези разходи трябва да бъдат начислени на разходи, както са направени и отразени в класификацията на разходите за продадени стоки в отчета за доходите. Извозването на товари не е оперативен разход, тъй като доставчикът поема тези разходи само когато продава стоки на клиент (вместо да ги извършва като част от ежедневните оперативни дейности на компанията).

Ако разходите за превоз на товари се таксуват от клиентите, не приспадайте тези сметки към сметката за разходите за превоз на товари. Вместо това приходите трябва да се отчитат отделно от разходите за превоз.

В някои случаи размерът на невъзстановения превоз е толкова малък, че салдото в сметката за извоз се обобщава в реда „Други разходи за продадени стоки“ в отчета за доходите.

Ако се разработи анализ на рентабилността на клиента, трябва да се включат и разходите за извозване, тъй като понякога това може да доведе до значително намаляване на печалбата от клиента.