Платено в капитал

В капитала се плащат плащанията, получени от инвеститорите в замяна на акциите на предприятието. Това е един от ключовите компоненти на общия собствен капитал на даден бизнес. Платеният капитал може да включва както обикновени акции, така и привилегировани акции. Тези средства идват само от продажбата на акции директно на инвеститорите от емитента; не се получава от продажбата на акции на вторичния пазар между инвеститорите, нито от каквито и да е оперативни дейности.

Внесеният капитал се състои само от средства, получени от продажбата на акции; той не включва приходи от текущи фирмени операции.

Внесеният капитал е малко по-различен от термина допълнителен внесен капитал, тъй като внесеният капитал включва както номиналната стойност на продадените акции, така и допълнителния внесен капитал, представляващ цената, на която акциите се продават над номиналната стойност. По този начин формулата за внесен капитал е:

Внесен в капитал = Номинална стойност + Допълнително внесен в капитала

Алтернативно значение е, че платеният капитал се равнява на допълнително внесен капитал, така че номиналната стойност е изключена от дефиницията. По този начин трябва да сте наясно с дефиницията, когато обсъждате платения капитал с други хора, които може да имат различна концепция на термина.

Внесеният капитал е известен още като внесен капитал.