Метод на директно отписване спрямо метод на квоти

Съгласно метода на директно отписване, лошият дълг се начислява върху разходите веднага щом стане очевидно, че фактура няма да бъде платена. Съгласно метода на обезщетението, прогноза за бъдещия размер на лошия дълг се начислява по резервна сметка веднага след извършване на продажбата. Това води до следните разлики между двата метода:

  • Време . Признаването на разходи за лош дълг се забавя по метода на директното отписване, докато признаването е незабавно по метода на обезценката. Това води до по-високи първоначални печалби по метода на директното отписване.

  • Точност . Точният размер на разходите за лош дълг е известен при метода на директно отписване, тъй като се отписва конкретна фактура, докато по метода на надбавката се изчислява само приблизителна оценка.

  • Вземане на договорена покупка . Позицията за вземания в баланса има тенденция да бъде по-ниска при метода на обезценка, тъй като резервът се приспада спрямо сумата на вземането.