Драйвер за разходи

Драйверът на разходите предизвиква промяна в цената на дадена дейност. Концепцията се използва най-често за определяне на режийни разходи към броя на произведените единици. Той може да се използва и при анализ на разходите, базиран на дейности, за да се определят причините за режийните разходи, които могат да се използват за минимизиране на режийните разходи. Примери за двигатели на разходите са както следва:

  • Преработени часове на труд

  • Брой контакти с клиенти

  • Брой издадени поръчки за инженерни промени

  • Брой използвани машинни часове

  • Брой връщания на продукти от клиенти

Ако даден бизнес се занимава само със спазването на минималните счетоводни изисквания за разпределяне на режийни разходи към произведени стоки, тогава трябва да се използва само един двигател на разходите.