Съответна информация

Съответната информация е данните, които могат да бъдат приложени за решаване на проблем. Това е особен въпрос при определяне на формата и съдържанието на финансовите отчети на дадено предприятие, тъй като правилното оформление и нивото на детайлност на информацията могат да коригират мненията на потребителите относно бъдещата насока на бизнеса. Например администраторът на даден бизнес избира да добави информация към оповестяванията на финансовия отчет относно паричните потоци, генерирани от най-новите му магазини за търговия на дребно. Тази информация е от значение за решенията на инвестиционната общност, тъй като тя им изяснява колко добре се представя предприятието.

Концепцията за релевантност може да означава, че организацията редовно ще премахва по-малко полезна информация от своите финансови отчети и ще добавя друга информация. Тези промени се основават на вариации в текущото представяне и стратегическа насока на бизнеса, както и на видовете нови искания за информация, идващи от заемодатели и инвеститори.

Нематериалната информация не се счита за уместна, тъй като няма осезаемо въздействие върху финансовите резултати на отчетното предприятие.