Общи и административни разходи

Общи и административни разходи са тези разходи, необходими за администриране на бизнес и които не са свързани със строителството или продажбата на стоки или услуги. Тази информация е необходима за определяне на структурата на фиксираните разходи на даден бизнес. Примери за общи и административни разходи са:

 • Счетоводни заплати и обезщетения на персонала

 • Наем на сграда

 • Консултантски разходи

 • Заплати и обезщетения за корпоративно управление (като например за главния изпълнителен директор и помощния персонал)

 • Амортизация на офис оборудване

 • Застраховка

 • Заплати и обезщетения на юридическия персонал

 • Канцеларски материали

 • Външни такси за одит

 • Абонаменти

 • Помощни програми

Друг начин за описване на общи и административни разходи са всички разходи, които все още ще бъдат направени, дори при липса на продажби или продажба.

Като цяло не се счита, че общите и административните разходи включват разходи за научноизследователска и развойна дейност (или инженеринг), които обикновено се обединяват в отделен отдел.

Общите и административните разходи се появяват в отчета за доходите непосредствено под себестойността на продадените стоки. Те могат да бъдат интегрирани с разходи за продажба (в този случай групата разходи е известна като продажби, общи и административни разходи), или могат да бъдат посочени отделно.

Има силен натиск за намаляване на разходите върху общите и административните разходи, тъй като тези разходи не допринасят пряко за продажбите и следователно имат само отрицателно въздействие върху печалбите. Много от тези разходи обаче са с фиксиран характер и поради това може да бъде доста трудно да се елиминират в краткосрочен план.

Фирма, която има силна, централизирана система за управление и управление, вероятно ще похарчи много повече за общи и административни разходи, отколкото бизнес, който има децентрализирана организационна структура и поради което не изисква допълнителен персонал за контрол на дейностите на дъщерни дружества.