Нетни активи

Нетните активи се определят като общите активи на дадено предприятие, минус общите му пасиви. Размерът на нетните активи точно съответства на собствения капитал на даден бизнес. В организация с нестопанска цел нетните активи се подразделят на неограничени и ограничени нетни активи.