Разпределение на режийни

Общ преглед на разпределението

Разпределението на режийните разходи е разпределението на непреки разходи към произведените стоки. Изисква се съгласно правилата на различни счетоводни рамки. В много предприятия размерът на режийните разходи, който трябва да бъде разпределен, е значително по-голям от преките разходи за стоки, така че методът за разпределяне на режийните разходи може да бъде от значение.

Има два вида режийни разходи, които са административни режийни и производствени режийни. Административните режийни разходи включват тези разходи, които не са свързани с разработването или производството на стоки или услуги, като например разходите за администрация и продажби на фронт офис; това по същество са всички режийни разходи, които не са включени в производствените режийни разходи. Производствените режийни разходи са всички разходи, които фабриката има, различни от преките разходи.

Трябва да разпределите разходите за производствени разходи за всички материални запаси, които са класифицирани като незавършени или готови стоки. Режийните разходи не се разпределят към инвентара на суровините, тъй като операциите, които пораждат режийни разходи, засягат само инвентара в процес на производство и готовата продукция.

Следните елементи обикновено се включват в производствените режийни разходи: