Капиталов актив

Капиталов актив е собственост, която се очаква да генерира стойност за дълъг период от време. Капиталовите активи формират продуктивната база на организацията. Примери за капиталови активи са сгради, компютърно оборудване, машини и превозни средства. В индустрии, интензивни на активи, компаниите са склонни да инвестират голяма част от средствата си в капиталови активи. Капиталовият актив има следните характеристики:

  • Очакваният полезен живот е повече от една година

  • Цената му за придобиване надвишава определената от компанията минимална сума, известна като лимит за капитализация

  • Не се очаква да се продава като нормална част от стопанските операции, както би било в случая с инвентара

  • Това обикновено не е лесно конвертируемо в пари

Капиталовите активи се дефинират по различен начин, когато се гледат от данъчна гледна точка. За данъчни цели капиталов актив е цялото имущество, държано от данъкоплатец, с изключение на инвентара и вземанията.

Подобни условия

Капиталовият актив е известен още като дълготраен актив или като имоти, машини и съоръжения.