Разликата между баланса на счетоводната книга и наличния баланс

Салдото на счетоводната книга и наличното салдо са термини, използвани от банката за касовата позиция на разплащателна сметка. Балансът на счетоводната книга е наличният баланс към началото на деня. Наличното салдо може да бъде дефинирано по два различни начина; те са:

  • Балансът на счетоводната книга, плюс или минус всяка следваща активност през деня; по същество това е крайният баланс във всеки един момент от времето през деня; или

  • Салдото на счетоводната книга, минус всички депозирани чекове, които все още не са предоставени за използване на титуляра на сметката, както и други кредити, които все още не са осчетоводени в сметката.

Последното определение е по-често използвано. По този начин в повечето ситуации основната разлика между баланса на счетоводната книга и наличното салдо е проверките, които компанията или физическото лице са депозирали в сметката му, но които банката все още не е предоставила за използване. Причината за това забавяне е, че първо банката трябва да бъде платена от банката на субекта, издал чека. След като паричните средства бъдат преведени, те ще бъдат предоставени на разположение на притежателя на сметката.

Банките могат да забавят наличността на тези парични средства на притежателя на сметката, като по този начин печелят лихва върху удържаните парични средства.