Ликвиден актив

Ликвиден актив е всеки актив, който лесно се конвертира в пари в рамките на кратък период от време и който не претърпява загуба на стойност в резултат на преобразуването. Конвертируемостта се подпомага от наличието на голям пазар, на който има много участници и на който е лесно да се прехвърли собствеността от купувача към продавача. Примери за ликвидни активи са:

  • Търгуеми ценни книжа
  • Сметки за вземания
  • Животозастрахователни полици със стойности за предаване на пари
  • Скъпоценни метали

Бизнес, който има голям дял от ликвидни активи в баланса си, е по-способен да плаща своевременно задълженията си и затова се счита за добър кредитен риск.