Преработете

Преработката се отнася до корекцията на продукт, който първоначално не отговаря на минималните стандарти за качество на дадено предприятие. Коригиращата работа позволява продуктът да бъде продаден, като по този начин позволява на бизнеса да възстанови известен марж от продукт, който иначе би бил бракуван.

Преработката може да включва много задачи, включително разглобяване на готов продукт, подмяна на компоненти, повторно сглобяване и преопаковане. Разходите, необходими за привеждане на несъответстващ продукт в съответствие с фирмените стандарти, може да са толкова високи, че да остане малък марж.