Роялти

Роялти е компенсация, платена в замяна на използването на интелектуална собственост или природни ресурси. Роялти обикновено се изчислява като процент от приходите от продажби или печалба, генерирани от използването на тези активи. Условията на споразумението се съдържат в лицензионно споразумение, което се сключва от собственика на актива и страната, която иска да използва актива. Лицензионното споразумение определя размера на роялти и ограничава степента, до която активът може да бъде използван. Няколко примера за ситуации с роялти са:

  • Производителят на мобилни телефони плаща роялти на притежателя на патент, свързан с технологията в телефона.

  • Франчайзополучателят плаща роялти на франчайзодател в замяна на използването на бизнес модела, процесите и търговските марки на франчайзодателя.

  • Издателят плаща авторско възнаграждение на автор в замяна на правото да печата и разпространява книгите на автора.

  • Фирма за петрол и газ плаща роялти на собственик на земя в замяна на правото на сондаж върху неговата земя.