Целеви приходи от продажби

Целевите продажби на приходи са нивото на приходите, необходимо за постигане на планирано ниво на печалба. Изчислението е получено от анализ на безубезността и се посочва, както следва:

(Фиксирани разходи + Целеви доход) ÷ Процент на маржин на вноската

Например президент на компания иска да постигне печалба от 100 000 долара. Фиксираните разходи на фирмата са 1 200 000 щатски долара, а средният процент на маржин вноска (приходи минус напълно променливи разходи) е 45%. Получената цифра за целеви приходи от продажби е:

($ 1 200 000 фиксирани разходи + $ 100 000 целеви приходи) ÷ 45% Процент на маржин вноска

= $ 2,888,888 Целеви приходи от продажби

Това изчисление може да бъде ненадеждно, ако маржът на вноските варира значително по период. Маржът може да варира, когато комбинацията от продукти се променя, когато продуктовите разходи варират или когато управлението променя цените на продуктите.