Отстъпка загубена

Загубената отстъпка е възможност да се приспаднат плащания към доставчик, който е предложил намалено плащане в замяна на предсрочно плащане. Загубена отстъпка обикновено се случва, когато купувачът или не разполага с достатъчно средства, за да извърши предсрочно плащане, или защото грешка при обработката не успя да разкрие съществуването на офертата за отстъпка. Загубените отстъпки обикновено представляват относително висок ефективен лихвен процент и затова трябва да се избягват колкото е възможно повече.