Номинална стойност

Номиналната стойност е номиналната стойност на ценната книга. Тази сума е отпечатана на лицевата страна на сертификата за сигурност. Например номиналната стойност на акция от обикновени акции с номинална стойност 0,01 долара е 0,01 долара. Обща номинална стойност за облигация е $ 1000, което е и сумата, която емитентът ще плати на притежателите на облигации, когато облигацията паде. По-високите номинални стойности обикновено са свързани с предлагането на облигации на държавни субекти. Номиналната стойност на акция обикновено е значително по-малка от сумата, която инвеститорът може да очаква да получи от притежаването на акцията.

Номиналната стойност се различава от пазарната стойност, тъй като пазарната стойност на ценната книга ще варира в зависимост от търсенето и предлагането. Пазарната стойност обикновено е много по-висока от номиналната стойност на акция, докато тя може да бъде по-висока или по-ниска от номиналната стойност на облигация, в зависимост от пазарните лихвени проценти.