Разликата между активи и пасиви

Основната разлика между активите и пасивите е, че активите осигуряват бъдеща икономическа изгода, докато пасивите представляват бъдещо задължение. Индикатор за успешен бизнес е този, който има висок дял на активите към пасивите, тъй като това показва по-висока степен на ликвидност.

Има няколко други въпроса, свързани с разликата между активите и пасивите, които са:

  • Трябва също така да се проучи способността на бизнеса да превърне даден актив в пари в рамките на кратък период от време. Дори ако има много повече активи, отколкото пасиви, предприятието не може да изплати своевременно своите задължения, ако активите не могат да бъдат превърнати в пари.

  • Съвкупната разлика между активите и пасивите е собствен капитал, който е нетната остатъчна собственост на собствениците в даден бизнес.

За физическо лице основният актив може да бъде неговата къща. Прихващането на това е ипотека, което е задължение. Разликата между актива на къщата и ипотеката е собственият капитал на собственика в къщата.