Тест на тавана

Тестът за таван е метод, използван за предпазване на капитализираните разходи на даден бизнес от надвишаване на основната му стойност. Използва се от производител на нефт и газ, който използва метода на пълните разходи, за да отчете своите разходи. При теста на тавана нетният размер на разходите в място на разходите не може да надвишава сумата на елементите, отбелязани при следното изчисление:

+ Настоящата стойност на очакваните бъдещи нетни приходи, минус всички прогнозни бъдещи разходи за разработване и производство на доказани резерви, като се използва дисконтов процент от 10%

+ Цената на всички имоти, които не се амортизират

+ По-ниската от себестойността или прогнозната справедлива стойност на недоказани имоти, които са включени в амортизираните разходи

- Ефекти върху данъка върху дохода, свързани с разликите между балансовата и данъчната основа на изключените имоти и недоказаните имоти, които се амортизират

Ако таванът на разходното място е надвишен, превишената сума се начислява върху разходите. Ако по-късно таванът на мястото на разходите се увеличи, отписаната сума не може да бъде възстановена.