Директен опис на материалите

Директният запас на материали е общото количество налични компоненти, които все още не са включени в продуктите. Това е една от трите основни класификации на инвентара; другите две класификации са инвентаризация в процес на производство и инвентаризация на готови стоки. Крайната стойност на директните материални запаси може да бъде посочена в отделен ред в баланса на предприятието или може да бъде обобщена в отделен ред на материалните запаси с другите две класификации на запасите.

Подобни условия

Пряката инвентаризация на материалите е известна още като инвентаризация на суровини.